<< Back to Webcomment
user :   password :  
 

http://www.thaitravelcenter.com Development LOG


รับจัดทัวร์ต่างประเทศ


ทัวร์ต่างประเทศ กับบริษัททัวร์ชั้นนำ
http://www.thaitravelcenter.com/th/index.asp

บจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส บริษัทนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ชั้นน ำของเมืองไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ของบ ริษัทฯ และโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯซึ่งเป็นบริษัท ทัวร ์ต่าง ประเทศ ชั้นนำของไทย และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทา ง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านสามารถ วางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้ว ยควา มสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน“ TTC ”

จากประสบการณ์ในการทำ ทัวร์ต่างประเทศ ให้กับภาคร ัฐและภาคเอกชน ทำให้มองเห็นความสำคัญของบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสื่อกลา งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการ เดินทางท่องเที่ยว ทั้งในแง่ ของการอำนวยความสะดวกใน การเดินทาง การจองห้องพัก และการจัดหาอาหารการกินที่ถูกป าก ในปัจจุบันมีบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ อยู่มากมายหลายบริษัท ซึ่งบริษัท ทัวร์ต ่างประเทศ แต่ล่ะบริษ ัท ก็มีความโดดเด่น และมีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทาง ของ ทัวร์ต่างประเทศ ที่แตก ต่างกัน เราขอแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวคุณภาพจากบริษัท ทัวร์ ต่างประเทศ ชั้นนำ ซ ึ่งจะตอบสนองลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเ ทศ ให้ได้มีรอยยิ้ม กลับมา จากการ เดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ ด้วยความสบายใจ 


โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/tour.asp
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศอเมริกา
ประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายใน เชื ้อชาติและวัฒนธรรม ดินแดนแห่งเสรีภาพ มหาอำนาจ ที่ยิ่งใหญ่ในเกือบทุกด้านขอ งโลก ดินแดนอันกว้างใหญ่ ความหลากหลายและความแตกต่าง ชวนให้ไปเยือนสักครั้งในชี วิต 
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกา
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp ?ptype=8

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศยุโรป
ยุโรปเป็นทวีปที่เ ก่าแก่และมีป ระวัติศาสตร์อันยาวนานสถานที่ๆ เก่าแก่และน่าสนใจมากมาย ซึ่งล้วนแ ต่มีกลิ่นอายข องอารยธรรมในยุคโรมันและกรีกเป็นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม ่ ปัจจุบันยุโร ปเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำ คัญของโลก
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรป
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist. asp?ptype=9

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศจีน
จีนแผ่นดินแห่งปร ะวัติศาสตร์ แล ะความหลากหลายทางวัฒนะธรรม ชนชาติ และตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันม ายาวนาน ขนาดพื้ นที่ประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาล ความแตกต่างทางทัศนียภาพที่น่าสนใ จ ทั้งขุนเขา สาย น้ำ โตรกธาร เสน่ห์ของธรรมชาติและผู้คนยังเป็นสิ่งที่ตรึงใจนั กเดินทางได้เสมอ ดูโปรแกรมทัวร์จีน
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp ?ptype=14

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศฮ่องกงมาเก๊า
ฮ่องกง ศู นย์กลางธุรกิ จการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย
มาเก๊า ร ่องรอยอารยธรร มแห่งโปรตุเกสเจ้าอาณานิคมผสมผสานกับจีนได้อย่างลงตัวลงอย่างลงตั ว
ดูโปร แกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
ตรึงใจนักเดินทางได้เสมอ ดูโปรแก รมทัวร์จีน
ht tp://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=18
http://www.thaitravelcente r.com/th/tour/spklist.asp?ptype=28

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ เวียดนาม
"อ่าวฮาลองมรดกทางธรรมชาติ "ฮอยอันและนครเว้"มร ดกโลกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ &quo t;เฝอและแหนมเนือง"สุดยอดอาหารการกินอัน เลื่องลือชื่อรสชาติถูกปากเวียดนาม ยังคงเป็นดินแดนที่น่าค้นหา และประทับไว้ในค วามทรงจำทุกครั้งที่ไปเยือน 
ดูโปรแกรมทัวร์เวียดนาม
http://www.thaitravelcenter.com /th/tour/spklist.asp?ptype=21

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเกาหล ี
โคมไฟแห่งตะวันออกความรุ่ งเรืองทางวัฒนธรรมกับความทันสมัยที่ผสมผสานก ันอย่ากลมกลืน อาหารที่ถูกปาก หมูย่ างเกาหลี และผักดองกิมจิ นับว่าเป็นแรงดึงด ูดให้ไปเยือนแดนโสมแห่งนี้ เพื่อค้นห าเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวเกาหลี
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=12
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศที่มีความเจริญทั้งด้านวัตถุและคว ามอ่อนโยนของคนญี่ปุ่น นับได้ว่าเป็นป ระเทศที่มีความสะอาด และติดอันดับเรื่องคว ามปลอดภัยที่สุดในโลก สัมผัส เทคโนโล ยี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่ผสมผสานอย่างลง ตัว 
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุน http://www.tha itravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=13

โปรแกรมทัว ร์ต่างประเทศสิงค์โปร-มาเลเซีย
ประเทศเล ็กๆที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับ เคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของโลก และเป็นเมืองท่าสำคั ญของภูมิภาคนี้ ด้วยเทคโนโลยีท ี่ทันสมัยและเจริญก้าวหน้าเทียบเคียงมหานครสำคัญของโลก ข้าวของเครื่องใช้และเทค โนโลยีใหม่ๆที่ส่งตรงมาจากทุกแห่งทั่วโลก แฟชั่นท ันสมัยที่ขาช้อปไม่ควรพลาด  ดูโปรแกรมทัวร์สิงค์โปร-มาเลเซีย
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist .asp?ptype=22

http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=23

โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ บาหลี
บาหลี เกาะสวรรค์ที่ยังรักษ ารากเหง้าแห่งวัตนธรรมไว้อย่ างแข็งแกร่ง และสืบทอดประเพณีต่อเนื่องมาอย่างยาวน าน สายน้ำใสในหมู่แมกไม้และอา กาศบริสุทธิ์หาดทรายยาวสุดสายตากับแดดจ้าจนหมดวัน ผู้คนและอัธยาศัยไมตรีทีแสดงอ อกทางสายตา 

ดูโปรแกรมทัวร์บาหลี
http://www.t haitravelcenter.com/th/tour/spklistco.asp?country=Bali&pt=15

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเนปาล-อินเดีย
อินเดีย ดินแดนเก่าแก่มากก ว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเนิดศาสดาและศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวกา รดำเนินชีวิตในระ บบวรรณะ หรือ เนปาล ประเทศเล็กๆเหนืออินเดีย ใต้ทิเบต หากแต่ เป็นเจ้าของยอดเขา ที่สูงที่สุดในโลกนามเอเวอร์เรสต์ ทะเลสาบพีวาผืนกว้าง สวยสงบ ที่รอคอยนักเดินท างผู้หลงใหลความบริสุทธิ์ของธรรมชาติแวะเวียนมาทักทาย
ด ูโปรแกรมทัวร์เน ปาล-อินเดีย
h ttp://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=25

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพม่า
พม่าได้ชื่อว่าเ ป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นค ำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งข องโลก มีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ ศาสนสถานทั่วทั้งประเทศ ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุ ทธควรได้เดินทางไปเยือ น
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklistco.asp?cou ntry=Myanmar&pt=15

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศกัมพูชา
ด ิ นแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่ของนครวัดและนครธมซึ่งงดงาม รา วกับเทพนิยาย เต็มไปด้วยโบราณสถานที่รอคุณไปสำรวจการเดินทางไปสัมผัสประเทศที ่เป ็นดินแดนแห่งโลกเก่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่แสนจะคุ้มค่า 
ดูโปรแกรม ทัวร์กัมพูชา
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklistco.asp?country=Cambodia&a mp;pt=15

โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศลาว
ลาวเมืองพี่เมืองน้ องของไทย ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช ้าง วิถีชีวิตแห่งลุ่มน้าโขง ความงดงามของวัด วาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที ่ผสมผสานศิลปทางตะวันตก จารีตประเพณีที่ยังค งรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น 
ดูโปรแกรมทัวร์ลาว

http://www.thaitravelcenter.co m/th/tour/spklist.asp?ptype=24

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโอเช ียเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
คำ "โอเชียเนีย" ได้มาจากชื่อขอ ง "เปลือกโลกมหาสมุทร-Oceanic plateของหมู่เก าะต่าง ๆในมหาสมุทรแปซิฟิก ร วมทั้ง ออสเตรเลีย ดินแดนแห่งเมืองจิงโจ้ และนิวซีแ ลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ท างธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามชวนฝัน
 
ดูโปรแก รมทัวร์โอเชียเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spkli st.asp?ptype=11
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=10
< br /> โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศแอฟริกา
ทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดั บ 2 ของโลก ดินแดน ซาฟารี ภาพสัตว์ป่าที่ดำรง ชีวิตอยู่ตามสัญชาตญานธรรมชาติเหล ่านี้ ได้ กลายเป็นไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยวใ ห้มาเยี่ยมเยือนแอฟริกาอยู่ไม่ขา ดสาย 

ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกา
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/sp klist.asp?ptype=1
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย
http://www.thaitravelcenter.com/th/tou r/spklist.asp?ptype=20
ดูโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์
http://www.thaitravelcenter.com/ package-tour/th/country.asp?list=Maldives
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์
http://www.thaitra velcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=3
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน http://www.tha itravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=27


เขียนเมื่อวันที่ 30/07/2010 เวลา 12.12 น. Total 3 comment(s)

Thailand Travel


Thailand Travel
http://www.thaitravelcenter.com/thailand
Thailand Si ghtseeing
http://www.thaitravelcenter.com/thailand/packages/index.asp


เขียนเมื่อวันที่ 20/03/2010 เวลา 00.27 น. Total 6 comment(s)

Thailand Limousine


Limousine in Thailand
http://www.thailimousinecenter.com


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.58 น. Total 3 comment(s)

จองตั๋วเครื่องบิน


จองตั๋วเครื่องบิน
http://www.thaitravelcenter.com/th/airticket/index.asp
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ
http://www.thaitravelcenter.com/airticket/th/domestic -airfare.asp
สายการบิน
http://www.thaitravelcenter.com/th/airticket/ind ex.asp
ตั๋วเครื่องบินราคาถูก
http://www.thaiticketcenter.com


เขียนเมื่อวันที่ 20/03/2010 เวลา 00.29 น. Total 2 comment(s)

ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=13


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.55 น. Total 1 comment(s)

ทัวร์ยุโรป


ทัวร์ยุโรป
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=9

รถไฟยุโรป
http://www.thaitravelcenter.com/raileurope/th/index.asp


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 17.02 น. Total 2 comment(s)

ทัวร์จีน


ทัวร์จีน
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=14


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.53 น. Total 5 comment(s)

ทัวร์เกาหลี


ทัวร์เกาหลี
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=12


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.54 น. Total 2 comment(s)

Last 10 Log

Most Popular

- Thailand Travel

- ทัวร์จีน

- รับจัดทัวร์ต่างประเทศ

- Thailand Limousine

- จองตั๋วเครื่องบิน

Archives

Jul 2010

Mar 2010

Oct 2009

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.