user :   password :   or REGISTER

* สมาชิกของ Truehits สามารถใช้ username , password ของ truehits login ได้เลย *
<< Back to Main Web Log
 

http://www.tourxpresscenter.com Development LOG

29/06/2010

รับจัดทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ต่างประเทศ กับบริษัททัวร์ชั้นนำ

จากประสบการณ์ในการทำ ทัว ร์ต่างประเทศ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้มองเห็นความสำคัญของบริษัท ทัวร์ต่า งประเทศ ซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการ เดินทางท่องเที่ยว ทั้งในแง่ ของการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การจองห้องพัก และการจัดหาอาหารการกินที่ถูกป าก ในปัจจุบันมีบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ อยู่มากมายหลายบริษัท ซึ่งบริษัท ทัวร์ต ่างประเทศ แต่ล่ะบริษัท ก็มีความโดดเด่น และมีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทาง ของ ทั วร์ต่างประเทศ ที่แตกต่างกัน เราขอแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวคุณภาพจากบริษัท ทัวร์ ต่างประเทศ ชั้นนำ ซึ่งจะตอบสนองลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเ ทศ ให้ได้มีรอยยิ้มกลับมา จากการ เดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ ด้วยความสบายใจครับ

บจก.ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ บริษัทนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเท ศ ชั้นนำของเมืองไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ ของบ ริษัทฯและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯซึ่งเป็นบริษัท ทัวร ์ต่างประเทศ ชั้นนำของไทย และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเ ส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภาพซึ่งท่านส ามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล่านี้ได้ด้ว ยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยความปราถนาดี จาก ทีมงาน“ TEC ”

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
http://www.t our-excenter.com

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศจีน
จีนแผ่นดินแ ห่งประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางวัฒนะธรรม ชนชาติ และตำนานที่เล่าขานสืบต่อ กันมายาวนาน ขนาดพื้นที่ประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาล ความแตกต่างทางทัศนียภาพที่น่า สนใจ ทั้งขุนเขา สายน้ำ โตรกธาร เสน่ห์ของธรรมชาติและผู้คนยังเป็นสิ่งที่ตรึงใจ นักเดินทางได้เสมอ
ดูโปรแกรมทัวร์จีน
http://www.tour-excenter. com/Tour_China.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศฮ่องกงมาเก๊า
ฮ่องกง ศูนย์กลางธุรกิจการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย
มาเก๊า ร่องรอยอารยธรรมแห่งโปรตุเกสเจ้าอาณานิคมผสมผสานกับจีนได้อย่างลงตัวลงอ ย่างลงตัว
ดูโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
http://www.tour-excenter .com/Tour_Hkg_macao.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเวียดนาม
"อ่าวฮาลอง" มรดกทางธรรมชาติ "ฮอยอันและนครเว้"มรดกโลกวั ฒนธรรมอันเก่าแก่ "เฝอและแหนมเนือง"สุดยอดอาหารการกินอันเลื่องลือชื่ อรสชาติถูกปากเวียดนามยังคงเป็นดินแดนที่น่าค้นหา และประทับไว้ในความทรงจำทุกคร ั้งที่ไปเยือน
ดูโปรแกรมทัวร์เวียดนาม
http://www.tour-excenter .com/Tour_Vietnam.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเกาหลี
โค มไฟแห่งตะวันออกความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมกับความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่ากลมกลื น อาหารที่ถูกปาก หมูย่างเกาหลี และผักดองกิมจิ นับว่าเป็นแรงดึงดูดให้ไปเยือนแ ดนโสมแห่งนี้ เพื่อค้นหาเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวเกาหลี
ดูโปรแกรมทัว ร์เกาหลี
http://www.tour-excenter.com/Tour_Korea.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศที่มีคว ามเจริญทั้งด้านวัตถุและความอ่อนโยนของคนญี่ปุ่น นับได้ว่าเป็นประเทศที่มีความส ะอาด และติดอันดับเรื่องความปลอดภัยที่สุดในโลก สัมผัส เทคโนโลยี ธรรมชาติ และว ัฒนธรรม ที่ผสมผสานอย่างลงตัว
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุน
http://www. tour-excenter.com/Tour_Japan.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศสิงค์ โปร-มาเลเซีย
ประเทศเล็กๆที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิ จ ของโลก และเป็นเมืองท่าสำคัญของภูมิภาคนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเจริญก้ าวหน้าเทียบเคียงมหานครสำคัญของโลก ข้าวของเครื่องใช้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งตร งมาจากทุกแห่งทั่วโลก แฟชั่นทันสมัยที่ขาช้อปไม่ควรพลาด
ดูโปรแกรมทัวร์ สิงค์โปร-มาเลเซีย
http://www.tour-excenter.com/Tour_Sing_mala.html

โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ บาหลี
บาหลี เกาะสวรรค์ที่ยังรักษ ารากเหง้าแห่งวัตนธรรมไว้อย่างแข็งแกร่ง และสืบทอดประเพณีต่อเนื่องมาอย่างยาวนา น สายน้ำใสในหมู่แมกไม้และอากาศบริสุทธิ์หาดทรายยาวสุดสายตากับแดดจ้าจนหมดวัน ผ ู้คนและอัธยาศัยไมตรีทีแสดงออกทางสายตา
ดูโปรแกรมทัวร์บาหลี
htt p://www.tour-excenter.com/Tour_Bali.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเ ทศเนปาล-อินเดีย
อินเดีย ดินแดนเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเนิดศาสดา และศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวการดำเนินชีวิตในระบบวรรณะ
เนปาล ประเทศเล ็กๆเหนืออินเดีย ใต้ทิเบต หากแต่เป็นเจ้าของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนามเอเวอร์เ รสต์ ทะเลสาบพีวาผืนกว้าง สวยสงบที่รอคอยนักเดินทางผู้หลงใหลความบริสุทธิ์ของธร รมชาติแวะเวียนมาทักทาย
ดูโปรแกรมทัวร์เนปาล-อินเดีย
http://www. tour-excenter.com/Tour_Napal_india.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเท ศพม่า
พม่าได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอย่ างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งของโลก มีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ ศาสนสถานทั่วทั้งป ระเทศ ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุทธควรได้เดินทางไปเยือน
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า
http://www.tour-excenter.com/Tour_Burma.html

โปรแกรมท ัวร์ต่างประเทศกัมพูชา
ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใ หญ่ของนครวัดและนครธมซึ่งงดงามราวกับเทพนิยาย เต็มไปด้วยโบราณสถานที่รอคุณไปสำร วจการเดินทางไปสัมผัสประเทศที่เป็นดินแดนแห่งโลกเก่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่แสน จะคุ้มค่า
ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
http://www.tour-excenter.com/ Cambudia.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศลาว
ลาวเมืองพี่เมื องน้องของไทย ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง วิถีชีวิตแห่งลุ่มน้าโขง ความงดงามของ วัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่ผสมผสานศิลปทางตะวันตก จารีตประเพณีที่ยั งคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น
ดูโปรแกรมทัวร์ลาว
http://www.tour- excenter.com/Tour_Laos.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศอเมริกา
ประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม ดินแดนแห่งเสรีภาพ มหาอำนาจ ที่ยิ่งใหญ่ในเกือบทุกด้านของโลก ดินแดนอันกว้างใหญ่ ความหลากหลายและค วามแตกต่าง ชวนให้ไปเยือนสักครั้งในชีวิต
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกา
http://www.tour-excenter.com/America.html

โปรแกรมทัวร์ต่างปร ะเทศยุโรป
ยุโรปเป็นทวีปที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานสถานที่ๆ เก่าแก่และน่าสนใจมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีกลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโรมันและกรีกเป็ นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม่ ปัจจุบันยุโรปเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก
ดูโปรแกรมทัวร์ยุโรป
h ttp://www.tour-excenter.com/Europe.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเท ศโอเชียเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
คำ "โอเชียเนีย" ได้มาจากช ื่อของ "เปลือกโลกมหาสมุทร-Oceanic plateของหมู่เกาะต่าง ๆในมหาสมุทรแปซิฟ ิก รวมทั้ง ออสเตรเลีย ดินแดนแห่งเมืองจิงโจ้ และนิวซีแลนด์ แดนแห่งความมหัศจรร ย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศที่สดชื่นสวยงามชวนฝัน
ดูโปรแกรมทัว ร์โอเชียเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
http://www.tour-excenter.com/Ocean ia.html

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศแอฟริกา
ทวีปที่มีขนาดใหญ ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ดินแดน ซาฟารี ภาพสัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตอยู่ตามสัญชา ตญานธรรมชาติเหล่านี้ ได้ กลายเป็นไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนแอ ฟริกาอยู่ไม่ขาดสาย
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกา
http://www.tour-exce nter.com/Africa.html
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย
http://www.tour-exc enter.com/Russia.html
ดูโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์
http://www.tour-e xcenter.com/Maldives.html
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์
http://www.tou r-excenter.com/Egypt.html

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


post เมื่อวันที่ 29/06/2010 เวลา 13:37

กรุณา Login ก่อน comment

Last 10 Blog

Most Popular

- รับจัดทัวร์ต่างประเทศ

Archives

Jun 2010

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.