user :   password :   or REGISTER

* สมาชิกของ Truehits สามารถใช้ username , password ของ truehits login ได้เลย *
<< Back to Main Web Log
 

http://www.thai-mathpaper.net Development LOG

30/12/2010

สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2554

เหลืออีกเพียงวันเดียวก็จะผ่านพ้นปีที่ยากลำบากสำหรับคนไทยไปอีกปีหนึ่งแล้วนะคร ับ จะว่าไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมาในบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นหลา ยเหตุการณ์ด้วยกัน ทั้งในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ผมก็ขอให้เหตุ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยทุกคนในการรับมือและแก้ไขปัญห าในทำนองเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ

สำหรับ "คณิ ตศาสตร์บนเว็บไซต์" เอง ในรอบปีนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากนัก (ส่วนนี้ผมในนามของคณะผู้บริหารฯ ขอน้อมรับในความบกพร่องข้อนี้ไว้) แต่ถึงกระน ั้นก็ตาม ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของระบบเว็บบอร์ดที่ได้มีการติดตั ้งระบบการค้นหากระทู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการค้นหาข้อม ูลที่ต้องการซึ่งอาจมีผู้ถามและได้รับคำตอบแล้ว หรืออาจยังไม่มีผู้ตอบเอาไว้และ ประสงค์จะตอบหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงเ ดือนกันยายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้สร้างสถิต ิใหม่ขึ้นอีกครั้งโดยเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน ได้มีจำนวน PageView s เฉลี่ย 4,000 หน้าต่อวัน เป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์เมื่อ พ.ศ.2544 โด ยเฉพาะเมื่อวันที่ 16 กันยายน มีจำนวน PageViews ทั้งสิ้น 4,849 หน้า ซึ่งนับว่ าสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในเดือนดังกล่าวยังมีจำนวน PageViews รวมสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์ คือ 104,319 หน้า

ผมจ ึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผม และได้ร ่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถิติใหม่นี้ขึ้นด้วย

สุดท้ายนี้ ในน ามของคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ผมขอกล่าว "สวัสดีปีใ หม่ พ.ศ.2554" มายังผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง และมีความสำเร็จในการประกอบกิจการต่างๆ ในปีใหม่นี้ครั บ

ขอแสดงความนับถือ
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อ ตั้งและประธานคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"


post เมื่อวันที่ 30/12/2010 เวลา 01:55

กรุณา Login ก่อน comment

Last 10 Blog

Most Popular

- สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 ...

- แจ้งการสำรองข้อมูล "คณิตศ ...

- ปรับปรุง e-book (มุมความรู้ขั้ ...

- "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์&quo ...

- เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีก ...

Archives

Dec 2010

Oct 2010

Aug 2009

Sep 2008

Feb 2008

Dec 2005

Nov 2005

Sep 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.