<< See Truehits Webscore | Go to http://www.eduzones.com >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.eduzones.com ::

MY Development LOG

วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ เขียนเมื่อวันที่ 14/01/2008 เวลา 01.55 น.

วันเด็ก วันเด็กแห่งชาติ เมื่อถึง วันเด็ก สิ่งที่ควบคู่กับ วันเด็ก ก็คือ คำขว ัญวันเด็ก ซึ่งเราได้รวบรวม คำขวัญวันเด็ก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากกัน ทุกปีของวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติ วันนี้เกร็ดความรู้เลยรวบรวมคำขวัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากกัน....

พ.ศ. 2499 - จอมพล ป.พิบูลสงคราม
จงบำเพ็ญตนให ้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

พ.ศ. 2502 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รั กความก้าวหน้า

พ.ศ. 2503 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
< br /> พ.ศ. 2504 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยป ฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

พ.ศ. 2505 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

พ.ศ. 2506 - จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่ นเพียรมากที่สุด

พ.ศ. 2507
ไม่มีคำขวัญ เ นื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

พ.ศ. 2508 - จอมพล ถนอม ก ิตติขจร
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

พ.ศ. 2509 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคา รวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

พ.ศ. 2510 - จอมพล ถนอม กิตต ิขจร
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤต ิเรียบร้อย

พ.ศ. 2511 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียว ฉลาดและรักชาติยิ่ง

พ.ศ. 2512 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

พ.ศ. 2513 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
เด็กประพฤติดีและศึกษ าดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

พ.ศ. 2514 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเ จริญ

พ.ศ. 2515 - จอมพล ถนอม กิตติขจร
เย าวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

พ.ศ. 2516 - จอมพล ถนอม กิตติขจร < br /> เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

พ. ศ. 2517 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์
สามัคคีคือพลัง

พ.ศ. 2518 - นายสัญญา ธรรมศักดิ์
เด็กดีคือทายาทของช าติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

พ.ศ. 2519 - หม่อม ราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

พ.ศ. 2520 - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสม บัติของเยาวชนไทย

พ.ศ. 2521 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

พ.ศ. 2522 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เด็กไทยคือหัวใจ ของชาติ

พ.ศ. 2523 - พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

พ.ศ. 25 24 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ร ู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

พ.ศ. 2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานน ท์
ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็น คุณสมบัติของเด็กไทย

พ.ศ. 2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

พ.ศ. 2527 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
รักวัฒนธรรมไ ทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

พ.ศ. 2528 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

พ.ศ. 2529 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2530 - พลเอ ก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่ อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2531 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2532 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

พ.ศ. 2533 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
< br /> พ.ศ. 2534 - พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รู้หน้าที่ มี วินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

พ.ศ. 2535 - นายอานันท์ ปันยารช ุน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

พ. ศ. 2536 - นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2537 - นายชวน หลีกภัย
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2 538 - นายชวน หลีกภัย
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษา สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2539 - นายบรรหาร ศิลปอาชา
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

พ.ศ. 25 40 - พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

พ.ศ. 2541 - นายชวน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

พ.ศ. 2542 - นายช วน หลีกภัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

พ.ศ. 2543 - นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณ ธรรม นำประชาธิปไตย

พ.ศ. 2544 - นายชวน หลีกภัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

พ.ศ. 25 45 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เรียนให้สนุก เล่นให้มี ความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

พ.ศ. 2546 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชิ นวัตร
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโ ลยี

.ศ. 2547 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

พ. ศ. 2548 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
เด็กรุ่นใหม่ ต้อง ขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

พ.ศ. 2549 - พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

พ.ศ. 2550 - พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
มีคุณธรรมน ำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

พ.ศ. 2551 - พลเอก สุร ยุทธ์ จุลานนท์
สามัคคีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขในวันเด็กปี นี้ และอย่าลืมเป็นเด็กดี ของคุณพ่อ คุณแม่ด้วย

Total 1 comment(s) | เข้าหน้า Development Log ...

  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 1 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ Eduzones.com
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ 1 คน
100 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ความครบถ้วนของข้อมูล 37.32 %
อัพเดทเร็ว 34.90 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 8.95 %
ออกแบบดูดี 7.45 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 4.60 %
อัพเดทเร็ว 1.59 %
อื่นๆ5.16 %
ไม่ชอบเนื้อหาเว็บ 68.70 %
ลูกเล่นเยอะเกินไป 6.96 %
เว็บเข้ายาก โหลดช้า 6.09 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 5.22 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 3.48 %
ข้อมูลไม่อัพเดท 3.48 %
อื่นๆ6.09 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

รับทำ SEO thaiwebcool บริการ SEO รับทำ SEO ราคาถูก
https://thaiwebcool.com/
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.njwebdd.co.th [njwebdd]
เมื่อวันที่ 13/01/2017 เวลา 17:55

ขอฝากเว็บด้วยนะค่ะ http://www. haijai.com/ http://heal th.haijai.com/ http://wo men.haijai.com/ http ://pregnancy.haijai.com/ http://baby.haijai.com/ http://child.haijai.com/ http://family.haijai.com/
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.haijai.com [haijai]
เมื่อวันที่ 28/08/2014 เวลา 23:22

ฝากเว็บด้วยค่ะ เกี่ยวกับแม่และเด็ก
http://www.maerakluke.com
แสดงความคิดเห็นโดย บุคคลทั่วไป จาก [maerakluke]
เมื่อวันที่ 18/02/2014 เวลา 10:56

รับทำวิทยานิพนธ์ http://www.finestdissertation.com
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [423486]
เมื่อวันที่ 20/02/2011 เวลา 11:50

http://www.gccool.com
/>
http://www.netw orkvza.com
/>
http ://www.oak101.com
/>
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [423486]
เมื่อวันที่ 28/08/2010 เวลา 17:13


http://www.socialwpdigg.com http://www.thaiad ventureplus.com http://www. thaiegate.com
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [423486]
เมื่อวันที่ 09/08/2010 เวลา 13:31


http://www.zonevdo.com http://www.tekkenthailandz. com http://www.zolozolo.com< /a>
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.zonevdo.com [zonevdo]
เมื่อวันที่ 20/07/2010 เวลา 19:47

แรงมากครับเว็บนี้

------------------------------------------< br /> http://www.make-m oney.in.th
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [icounterservice]
เมื่อวันที่ 28/01/2010 เวลา 14:27

เว็บดีดีแบบนี้ เปิดยาวๆ นะครับ

______________________________ __
http://enjoy blogtoday.com
/>
http://thegpsbestprice.com
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.teenzaa.com [teenzaa]
เมื่อวันที่ 27/12/2009 เวลา 13:17

ข้อมูลครบถ้วน เยี่ยมเลยครับ


________________________ _________________________________________________________
http://www.bestbabystr ollersreviews.com
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.teenzaa.com [teenzaa]
เมื่อวันที่ 15/05/2009 เวลา 12:17

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.