<< Back to Webcomment
user :   password :  
 

http://www.thaitravelcenter.com Development LOG


รับจัดทัวร์ต่างประเทศ


ทัวร์ต่างประเทศ กับบริษัททัวร์ชั้นนำ
http://www.thaitravelcenter.com/ th/index.asp

บจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส บริษัทนำเที่ยว ทัวร์ ต่างประเทศ ชั้นนำของเมืองไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างปร ะเทศ ของบ ริษัทฯและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯซึ่งเป็นบ ริษัท ทัวร ์ต่างประเทศ ชั้นนำของไทย และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวช าญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภ าพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล ่านี้ได้ด้ว ยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยค วามปราถนาดี จาก ทีมงาน“ TTC ”

จากประสบการณ์ในการทำ ทัวร์ต่างป ระเทศ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้มองเห็นความสำคัญของบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการ เดินทางท่องเที่ยว ทั้งในแง่ ของการ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง การจองห้องพัก และการจัดหาอาหารการกินที่ถูกป าก ใน ปัจจุบันมีบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ อยู่มากมายหลายบริษัท ซึ่งบริษัท ทัวร์ต ่างป ระเทศ แต่ล่ะบริษัท ก็มีความโดดเด่น และมีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทาง ของ ทัวร์ต ่างประเทศ ที่แตกต่างกัน เราขอแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวคุณภาพจากบริษัท ทัวร์ ต่า งประเทศ ชั้นนำ ซึ่งจะตอบสนองลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเ ทศ ให้ได้มีรอยยิ้มกลับมา จากการ เดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ ด้วยความสบายใจ 


โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 
http://www.thaitravelcente r.com/th/tour/tour.asp

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศอเมริกา
ป ระเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื ้อชาติและวัฒนธรรม ดินแดนแห่งเสรีภาพ มหาอ ำนาจ ที่ยิ่งใหญ่ในเกือบทุกด้านของโลก ดินแดนอันกว้างใหญ่ ความหลากหลายและความแ ตกต่าง ชวนให้ไปเยือนสักครั้งในชีวิต 
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกา
htt p://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=8

โปรแ กรมทัวร์ต่างประเทศยุโรป
ยุโรปเป็นทวีปที่เก่าแก่และมีป ระวัติศาสตร์อัน ยาวนานสถานที่ๆ เก่าแก่และน่าสนใจมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีกลิ่นอายข องอารยธรรมในยุ คโรมันและกรีกเป็นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม่ ปัจจุบันยุโร ปเป็นศูนย์กลา งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก
ดูโปรแกรมทั วร์ยุโรป
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=9< br />
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศจีน
จีนแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ แล ะความหลากหลายทางวัฒนะธรรม ชนชาติ และตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน ขนาด พื้ นที่ประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาล ความแตกต่างทางทัศนียภาพที่น่าสนใจ ทั้งขุนเขา สาย น้ำ โตรกธาร เสน่ห์ของธรรมชาติและผู้คนยังเป็นสิ่งที่ตรึงใจนักเดินทางได้เ สมอ ดูโปรแกรมทัวร์จีน
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist .asp?ptype=14

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศฮ่องกงมาเก๊า
ฮ่องก ง ศูนย์กลางธุรกิ จการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย
มาเก ๊า ร่องรอยอารยธรร มแห่งโปรตุเกสเจ้าอาณานิคมผสมผสานกับจีนได้อย่างลงตัวลงอย่าง ลงตัว
ดูโปร แกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
ตรึงใจนักเดินทางได้เสมอ ดูโ ปรแกรมทัวร์จีน
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?pt ype=18
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=28
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเวียดนาม
"อ่าวฮาลองมรดกทางธร รมชาติ "ฮอยอันและนครเว้"มรดกโลกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ &quo t;เฝอแล ะแหนมเนือง"สุดยอดอาหารการกินอันเลื่องลือชื่อรสชาติถูกปากเวียดนาม ยังคงเ ป็นดินแดนที่น่าค้นหา และประทับไว้ในความทรงจำทุกครั้งที่ไปเยือน 
ดูโปร แกรมทัวร์เวียดนาม
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp ?ptype=21

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเกาหลี
โคมไฟแห่งตะวันอ อกความรุ่ งเรืองทางวัฒนธรรมกับความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่ากลมกลืน อาหารที่ถู กปาก หมูย่ างเกาหลี และผักดองกิมจิ นับว่าเป็นแรงดึงดูดให้ไปเยือนแดนโสมแห่งนี ้ เพื่อค้นห าเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวเกาหลี
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=12
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศท ี่มีความเจริญทั้งด้านวัตถุและคว ามอ่อนโยนของคนญี่ปุ่น นับได้ว่าเป็นประเทศที่ มีความสะอาด และติดอันดับเรื่องคว ามปลอดภัยที่สุดในโลก สัมผัส เทคโนโลยี ธรรมช าติ และวัฒนธรรม ที่ผสมผสานอย่างลง ตัว 
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุน
ht tp://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=13

โป รแกรมทัวร์ต่างประเทศสิงค์โปร-มาเลเซีย
ประเทศเล ็กๆที่เป็นตัวจักรสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของโลก และเป็นเมืองท่าสำคั ญของภูมิภาคนี้ ด้วยเท คโนโลยีที่ทันสมัยและเจริญก้าวหน้าเทียบเคียงมหานครสำคัญของโลก ข้าวของเครื่องใ ช้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งตรงมาจากทุกแห่งทั่วโลก แฟชั่นท ันสมัยที่ขาช้อปไม่คว รพลาด 
ดูโปรแกรมทัวร์สิงค์โปร-มาเลเซีย
http://www.thaitravelce nter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=22

http://www.thaitravelce nter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=23

โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ บาหลี
บาหลี เกาะสวรรค์ที่ยังรักษารากเหง้าแห่งวัตนธรรมไว้อย่ างแข็งแก ร่ง และสืบทอดประเพณีต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน สายน้ำใสในหมู่แมกไม้และอา กาศบริส ุทธิ์หาดทรายยาวสุดสายตากับแดดจ้าจนหมดวัน ผู้คนและอัธยาศัยไมตรีทีแสดงอ อกทางส ายตา 

ดูโปรแกรมทัวร์บาหลี
http://www.thaitravelcenter. com/th/tour/spklistco.asp?country=Bali&pt=15

โปรแกรมทัวร์ ต่างประเทศเนปาล-อินเดีย
อินเดีย ดินแดนเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเ นิดศาสดาและศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวกา รดำเนินชีวิตในระบบวรรณะ หรือ เนปาล ป ระเทศเล็กๆเหนืออินเดีย ใต้ทิเบต หากแต่ เป็นเจ้าของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนาม เอเวอร์เรสต์ ทะเลสาบพีวาผืนกว้าง สวยสงบ ที่รอคอยนักเดินทางผู้หลงใหลความบริสุ ทธิ์ของธรรมชาติแวะเวียนมาทักทาย
ด ูโปรแกรมทัวร์เนปาล-อินเดีย
h ttp://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=25

โ ปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพม่า
พม่าได้ชื่อว่าเ ป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นคำสั่ งสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งข องโลก มีการสร้างเจดีย์ พระ ธาตุ ศาสนสถานทั่วทั้งประเทศ ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุ ทธควรได้เดินทางไปเยือน
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spkli stco.asp?country=Myanmar&pt=15

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศกัมพ ูชา
ดิ นแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่ของนครวัดและนค รธมซึ่งงดงามรา วกับเทพนิยาย เต็มไปด้วยโบราณสถานที่รอคุณไปสำรวจการเดินทางไปสั มผัสประเทศที่เป ็นดินแดนแห่งโลกเก่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่แสนจะคุ้มค่า 
ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spkl istco.asp?country=Cambodia&pt=15

โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศล าว
ลาวเมืองพี่เมืองน้องของไทย ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช ้าง วิถีชีวิตแห ่งลุ่มน้าโขง ความงดงามของวัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที ่ผสมผสานศิลปทา งตะวันตก จารีตประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น 
ดูโปรแกรมทัวร์ล าว

http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype= 24

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโอเชียเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
คำ "โอเชียเนีย" ได้มาจากชื่อของ "เปลือกโลกมหาสมุทร-Oceani c plateของหมู่เก าะต่าง ๆในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้ง ออสเตรเลีย ดินแดนแห่งเมือ งจิงโจ้ และนิวซีแ ลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศท ี่สดชื่นสวยงามชวนฝัน
 
ดูโปรแกรมทัวร์โอเชียเนีย ออสเตรเลีย นิว ซีแลนด์
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=11< br /> http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=10
< br /> โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศแอฟริกา
ทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดั บ 2 ของโลก ดินแดน ซาฟารี ภาพสัตว์ป่าที่ดำรง ชีวิตอยู่ตามสัญชาตญานธรรมชาติเหล ่านี้ ได้ กลายเป็นไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยวใ ห้มาเยี่ยมเยือนแอฟริกาอยู่ไม่ขา ดสาย 

ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกา
http://www.thaitravelcente r.com/th/tour/spklist.asp?ptype=1
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย
http:/ /www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=20
ดูโปรแกรมทัวร์ มัลดีฟส์
http://www.thaitravelcenter.com/package-tour/th/country.asp? list=Maldives
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์
http://www.thaitravelcente r.com/th/tour/spklist.asp?ptype=3
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
http:/ /www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=27


เขียนเมื่อวันที่ 30/07/2010 เวลา 12.12 น. Total 3 comment(s)

Thailand Travel


Thailand Travel
http://www.thaitravelcenter.com/thailand
Thailand Sightseeing
http://www.thaitravelcenter.com/thailan d/packages/index.asp


เขียนเมื่อวันที่ 20/03/2010 เวลา 00.27 น. Total 6 comment(s)

Thailand Limousine


Limousine in Thailand
http://www.thailimousinecenter.com


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.58 น. Total 3 comment(s)

จองตั๋วเครื่องบิน


จองตั๋วเครื่องบิน
http://www.thaitravelcenter.com/th/airticket /index.asp
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ
http://www.thaitravel center.com/airticket/th/domestic-airfare.asp
สายการบิน
http://www.thaitravelcenter.com/th/airticket/index.asp
ตั๋วเครื่อง บินราคาถูก
http://www.thaiticketcenter.com


เขียนเมื่อวันที่ 20/03/2010 เวลา 00.29 น. Total 2 comment(s)

ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.a sp?ptype=13


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.55 น. Total 1 comment(s)

ทัวร์ยุโรป


ทัวร์ยุโรป
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp ?ptype=9

รถไฟยุโรป
http://www.thaitravelcenter. com/raileurope/th/index.asp


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 17.02 น. Total 2 comment(s)

ทัวร์จีน


ทัวร์จีน
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?p type=14


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.53 น. Total 5 comment(s)

ทัวร์เกาหลี


ทัวร์เกาหลี
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.as p?ptype=12


เขียนเมื่อวันที่ 07/10/2009 เวลา 16.54 น. Total 2 comment(s)

Last 10 Log

Most Popular

- Thailand Travel

- ทัวร์จีน

- รับจัดทัวร์ต่างประเทศ

- Thailand Limousine

- จองตั๋วเครื่องบิน

Archives

Jul 2010

Mar 2010

Oct 2009

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.