<< Back to Webcomment
user :   password :  
 

http://www.thai-mathpaper.net Development LOG


สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2554


เหลืออีกเพียงวันเดียวก็จะผ่านพ้นปีที่ยากลำบากสำหรับคนไทยไปอีกปีหนึ่งแล้วนะคร ับ จะว่าไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมาในบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นหลา ยเหตุการณ์ด้วยกัน ทั้งในด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ผมก็ขอให้เหตุ การณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยทุกคนในการรับมือและแก้ไขปัญห าในทำนองเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ

สำหรับ "คณิ ตศาสตร์บนเว็บไซต์" เอง ในรอบปีนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากนัก (ส่วนนี้ผมในนามของคณะผู้บริหารฯ ขอน้อมรับในความบกพร่องข้อนี้ไว้) แต่ถึงกระน ั้นก็ตาม ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในส่วนของระบบเว็บบอร์ดที่ได้มีการติดตั ้งระบบการค้นหากระทู้ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการค้นหาข้อม ูลที่ต้องการซึ่งอาจมีผู้ถามและได้รับคำตอบแล้ว หรืออาจยังไม่มีผู้ตอบเอาไว้และ ประสงค์จะตอบหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงเ ดือนกันยายน พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้สร้างสถิต ิใหม่ขึ้นอีกครั้งโดยเมื่อช่วงระหว่างวันที่ 12-21 กันยายน ได้มีจำนวน PageView s เฉลี่ย 4,000 หน้าต่อวัน เป็นครั้งแรกนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์เมื่อ พ.ศ.2544 โด ยเฉพาะเมื่อวันที่ 16 กันยายน มีจำนวน PageViews ทั้งสิ้น 4,849 หน้า ซึ่งนับว่ าสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นในเดือนดังกล่าวยังมีจำนวน PageViews รวมสูงสุดนับแต่ก่อตั้งเว็บไซต์ คือ 104,319 หน้า

ผมจ ึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผม และได้ร ่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถิติใหม่นี้ขึ้นด้วย

สุดท้ายนี้ ในน ามของคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ผมขอกล่าว "สวัสดีปีใ หม่ พ.ศ.2554" มายังผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง และมีความสำเร็จในการประกอบกิจการต่างๆ ในปีใหม่นี้ครั บ

ขอแสดงความนับถือ
นายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อ ตั้งและประธานคณะผู้บริหาร "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"


เขียนเมื่อวันที่ 30/12/2010 เวลา 01.55 น. Total 0 comment(s)

แจ้งการสำรองข้อมูล "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์"


สวัสดีครับ ผมขอแจ้งให้ผู้เยี่ยมชม "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้ทราบว่ า ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ผมจะดำเนินการสำรองข้อมูลทั้งหมดของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไฟล์ PDF และฐานข้อมูล SQL ท ี่ใช้ในระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม ดังนั้น ในช่วงที่มีการดำเนินการดังกล่าวอาจ ส่งผลให้ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" แสดงข้อผิดพลาดขึ้นบ้าง ผมจึงขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ


เขียนเมื่อวันที่ 15/10/2010 เวลา 09.40 น. Total 0 comment(s)

ปรับปรุง e-book (มุมความรู้ขั้นสูง) เล่มที่ 10 ลำดับและอนุกรม


การปรับปรุงสำหรับ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ในวันนี้เป็นคิวของ e-book ที่นำเสนอในศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ (มุมความรู้ขั้นสูง) เล่มที่ 10 ลำดับและ อนุกรม โดยได้แนะนำเรื่องราวของลำดับโคชีเอาไว้ในแบบฝึกหัด 1.4 พร้อมกันนั้นก็ ได้ปรับปรุงหนังสือเฉลยเพื่อรองรับการปรับปรุงดังกล่าว ก็ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บ ไซต์ทุกท่านดาวน์โหลดได้ที่ศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ (มุมความรู้ขั้นสูง) หรือจ ะดาวน์โหลดได้โดยตรงที่ section "หนังสือเรียนออนไลน์ยอดนิยม" ในหน้า Home Page ครับ


เขียนเมื่อวันที่ 16/08/2009 เวลา 23.49 น. Total 0 comment(s)

"คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" เวอร์ชันที่ 3.1


"คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ก้าวเข้าสู่เวอร์ชันที่ 3.0 เมื่อวันที่ 23 พ ฤษภาคม พ.ศ.2551 จนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา 1 ปี กับอีก 2 เดือนเศษๆ แล้วนะครับ มาถ ึงวันนี้ก็กำลังจะก้าวเข้าสู่เวอร์ชันที่ 3.1 โดยมีสิ่งที่เปลี่ยนไปหลายประการด ้วยกัน ได้แก่

1. หน้า Home Page ได้ตัด section "บทความคณ ิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม" ออกไป เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผ ลให้หน้า Home Page นี้ไม่สามารถโหลดได้หรือโหลดได้ช้ากว่าปกติ

2. ผลจากการตัด section "บทความคณิตศาสตร์จากวิชาการ.คอม ออกไป" ผมจึ งได้เพิ่ม section "หนังสือเรียนออนไลน์ยอดนิยม" และ section "แ บบทดสอบออนไลน์ยอดนิยม" เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเพื่อเป็นการจัดอันดับสิ่งดังกล่าวด้วย แต่ในส่วนนี้ยังคงมีปัญหาเล็กน้อย ค ือ ยังไม่สามารถทำ link ให้ได้ ผมจึงแก้ปัญหาโดยการทำ link ไปยังหน้าหลักของแต่ ละ section แทน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

3. หน้า Home Page ได้ตัด section "เพื่อนบ้านของเรา" และ "พันธมิตรทางวิชาการ&qu ot; ออก โดยนำไปจัดทำเป็นหน้าใหม่ในชื่อ "แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้า นของเรา" โดยผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้จาก section "เกี่ยวก ับเรา" ที่อยู่ทางด้านล่างของหน้า Home Page ครับ

4. มีการ เพิ่ม section "เกี่ยวกับเรา" ซึ่งเป็น section ที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ ในเวอร์ชันที่ 3.1 นี้ โดยเป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับ "คณ ิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้แก่
4.1) ประกาศสำคัญจาก "คณิตศาสตร์บ นเว็บไซต์" ในส่วนนี้จะใช้ออกประกาศที่เกี่ยวกับกิจการของเว็บไซต์ ตลอดจนส ิ่งที่คณะผู้บริหารฯ ต้องการแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้รับทราบ โดยในขณะนี้ผม ได้นำประกาศจำนวน 3 ฉบับที่เคยประกาศไว้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมามาเผยแพร่ไว้ครับ 4.2) แหล่งเรียนรู้อื่นๆ และเพื่อนบ้านของเรา (ดูข้อ 3.)
4.3) ข้อ ตกลงในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ในส่วนนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขและวิธี การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของผู้เยี่ยมชมทุกท่าน และเพื่อป้องป รามมิให้อาชญากรทางอินเทอร์เน็ตลักลอบใช้หรือดูดข้อมูลไปโดยผิดกฎหมายด้วยครับ
5. หน้า "ติดต่อเรา" มีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข้อมูลเ พื่อให้เข้าใจง่าย เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความสับสนของผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดต่อ บางส่วน จึงทำให้ได้รับข้อมูลผิดพลาดครับ

6. มีการออก "ข้อ ตกลงในการใช้งานระบบเว็บบอร์ดและสมุดเยี่ยม" เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อ ยในโลกไซเบอร์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการลงข้อความที่ไม่เหมาะสมหลายครั้ง เช่น กา รลงข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้ถ้อย คำหยาบคาย เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนนี้อาจทำให้ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ลงข้อความบางท่า นไม่ได้รับความสะดวก ผมจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับสุจริตช นส่วนใหญ่คงไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ?

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
น ายสัทธา หาญวงศ์ฤทธิ์
ผู้ก่อตั้งและ CEO "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์&quo t;


เขียนเมื่อวันที่ 07/08/2009 เวลา 17.41 น. Total 0 comment(s)

เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551


ในช่วงนี้ หลายๆ โรงเรียนก็กำลังอยู่ในช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 1 กันเลยนะครับ ทางคณะผู้บริหารฯ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" จึงขออำนวยพ รให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบด้วยครับ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันนี้หลายๆ โรงเรียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคก ลาง กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักอันเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ซึ่งทำให้นักเรียนไม่สามารถมาเรียนหนังสือหรือมาสอบปลายภาคเรียนได้ตามปกติ หลา ยๆ โรงเรียนถึงกับประกาศปิดเรียนอย่างไม่มีกำหนด ทางคณะผู้บริหารฯ คณิตศาสตร์บน เว็บไซต์ จึงขอให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงโดยเร็วด้วยครับ

สำหรับใ นช่วง "ปิดเทอมเล็ก" ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางเว็บไซต์ได้เตรียม &quo t;สะเก็ดคณิตศาสตร์" หัวข้อใหม่ๆ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนที่หนักห น่วงมาตลอด 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา และหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านทั้งหลา ยเหมือนเช่นเคยครับ


เขียนเมื่อวันที่ 27/09/2008 เวลา 01.26 น. Total 0 comment(s)

E-book เรื่อง กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น


หลังจากที่รอคอย E-book เล่มใหม่มานาน คณะผู้บริหารขอแจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้ E -book เล่มใหม่ในส่วนมุมความรู้ขั้นสูงได้ดำเนินการเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้ ว โดยเป็น E-book ลำดับที่ 15 เรื่อง กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น ซึ่ง E-book เล ่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 บท คือ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหากำหนดการเ ชิงเส้น

โดยบทแรกจะกล่าวถึงลักษณะทั่วไปของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และการเขียนตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ และในบทที่สองจะมี 2 ส่วนด้วยกัน โดยส่วนแรกจ ะกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยทั่วๆ ไป ซึ่งส่วนนี้นำเสนอ 2 วิธี ด้วยกัน คือ วิธีกราฟ และวิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) และอีกส่วนหนึ่งคือ ก ารหาผลเฉลยจำนวนเต็มเหมาะที่สุด โดยนำเสนออีก 2 วิธีด้วยกัน คือ วิธีกราฟ และวิ ธีตัดระนาบ (cutting plane method)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที ่มุมความรู้ขั้นสูง ซึ่งอยู่ในส่วนของศูนย์หนังสือเรียนออนไลน์ฯ และหวังว่าการเ ผยแพร่ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจบ้างเหมือนเช่นที่ผ่านๆ มาครับ


เขียนเมื่อวันที่ 13/09/2008 เวลา 02.21 น. Total 0 comment(s)

ปัญหาการพันริบบิ้นรอบโลก


สมมติว่าเราใช้ริบบิ้นพันรอบโลกจนแน่นให้ครบ 1 รอบ โดยริบบิ้นอยู่แนบสนิทกับผิว โลกพอดี ต่อมาเราต่อริบบิ้นเส้นนี้ออกไป 1 เมตร ลองทายกันดูเล่นๆ นะครับว่า ริบ บิ้นเส้นนี้จะยังอยู่แนบสนิทกับผิวโลกเหมือนเดิมหรือเปล่า? แต่ถ้ามันไม่แนบสนิท กับผิวโลกแล้ว มันจะลอยขึ้นจากพื้นโลกเป็นระยะเท่าไร?

ปัญหานี้เ ป็นปัญหาที่ดูเหมือนยาก แต่อันที่จริงแล้วเป็นปัญหาที่ง่ายมากเลยทีเดียว ยิ่งไป กว่านั้นคำตอบของปัญหานี้ก็นับว่าเหลือเชื่อมากครับ ท่านสามารถค้นหาคำตอบนี้ใน "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" ได้เลยครับ


เขียนเมื่อวันที่ 07/09/2008 เวลา 00.58 น. Total 0 comment(s)

อัปโหลดแล้ว!! E-book เล่มที่ 12


สวัสดีครับ หลังจากที่วันก่อนผมได้รายงานความคืบหน้าเอาไว้ว่า E-book เล่มที่ 1 2 นั้นได้เรียบเรียงเสร็จแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อักษรนั้น ขณะนี้ได ้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้อัปโหลดไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ก็ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลดได้เลยนะครับ และอย่าลืมว่าถ้าท่านพบเห็นข้อผิดพลาดใน E-book เล่มนี้ (หรือแม้กระทั่งเล่มอื่นๆ ก็ตาม) หรือถ้าต้องการจะให้คำแนะนำก็ สามารถทำได้ ซึ่งผมได้ชี้แจงรายละเอียดไว้แล้วบนเว็บไซต์เช่นเดียวกัน... ขอขอบค ุณที่ท่านให้ความสนใจเว็บไซต์ของเราครับ


เขียนเมื่อวันที่ 13/02/2008 เวลา 22.51 น. Total 0 comment(s)

E-book เล่มใหม่


มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ E-book เล่มล่าสุด คือ เล่มที่ 12 สถิติเบื้องต้น โดยผม ได้เรียบเรียงต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างพิสูจน์อักษร กำลังจะเ สร็จเรียบร้อยและนำออกเผยแพร่ในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ครับ


เขียนเมื่อวันที่ 11/02/2008 เวลา 15.41 น. Total 0 comment(s)

ระบบข่าว


ท่านที่ต้องการติดตามข่าวคราวของ "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์" สามารถติดตา มอย่างต่อเนื่องได้ที่ http://www.thai-mathpaper.net/talks.php หรือที่หน้าโฮม เพ็จ http://www.thai-mathpaper.net


เขียนเมื่อวันที่ 13/02/2008 เวลา 22.51 น. Total 0 comment(s)

Last 10 Log

Most Popular

- สรุปผลงานพอสังเขปในรอบปี 2553 ...

- แจ้งการสำรองข้อมูล "คณิตศ ...

- ปรับปรุง e-book (มุมความรู้ขั้ ...

- "คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์&quo ...

- เทศกาลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีก ...

Archives

Dec 2010

Oct 2010

Aug 2009

Sep 2008

Feb 2008

Dec 2005

Nov 2005

Sep 2005

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.