<< See Truehits Webscore | Go to http://www.thaitravelcenter.com >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.thaitravelcenter.com ::

++ Poll ++
ท่านชอบใช้บริการท่องเที่ยวใดกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์มากที่สุด
ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ [ 423 ] (24.52 %)
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ [ 302 ] (17.51 %)
ทัวร์ฮ่องกง [ 333 ] (19.30 %)
ทัวร์ญีุ่ป่น [ 333 ] (19.30 %)
ทัวร์เกาหลี [ 334 ] (19.36 %)

มีการ vote แล้วทั้งหมด 1725 ครั้ง*vote ได้วันละ 1 ครั้ง*


MY Development LOG

รับจัดทัวร์ต่างประเทศ เขียนเมื่อวันที่ 30/07/2010 เวลา 12.12 น.

ทัวร์ต่างประเทศ กับบริษัททัวร์ชั้นนำ
http://www.thaitravelcenter.com/ th/index.asp

บจก.ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส บริษัทนำเที่ยว ทัวร์ ต่างประเทศ ชั้นนำของเมืองไทย เรานำเสนอข้อมูลการเดินทางและโปรแกรม ทัวร์ต่างปร ะเทศ ของบ ริษัทฯและโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรของบริษัทฯซึ่งเป็นบ ริษัท ทัวร ์ต่างประเทศ ชั้นนำของไทย และเป็นบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ที่เชี่ยวช าญและชำนาญเส้นทาง ทัวร์ต่างประเทศ ในแต่ล่ะเส้นทางของแต่ล่ะประเทศ ในราคามิตรภ าพซึ่งท่านสามารถวางใจใช้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จากบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ เหล ่านี้ได้ด้ว ยความสบายใจให้ท่านได้มีรอยยิ้มและความประทับใจเก็บไว้ตลอดไป ด้วยค วามปราถนาดี จาก ทีมงาน“ TTC ”

จากประสบการณ์ในการทำ ทัวร์ต่างป ระเทศ ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้มองเห็นความสำคัญของบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการ เดินทางท่องเที่ยว ทั้งในแง่ ของการ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง การจองห้องพัก และการจัดหาอาหารการกินที่ถูกป าก ใน ปัจจุบันมีบริษัท ทัวร์ต่างประเทศ อยู่มากมายหลายบริษัท ซึ่งบริษัท ทัวร์ต ่างป ระเทศ แต่ล่ะบริษัท ก็มีความโดดเด่น และมีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทาง ของ ทัวร์ต ่างประเทศ ที่แตกต่างกัน เราขอแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวคุณภาพจากบริษัท ทัวร์ ต่า งประเทศ ชั้นนำ ซึ่งจะตอบสนองลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเ ทศ ให้ได้มีรอยยิ้มกลับมา จากการ เดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ ด้วยความสบายใจ 


โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ 
http://www.thaitravelcente r.com/th/tour/tour.asp

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศอเมริกา
ป ระเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื ้อชาติและวัฒนธรรม ดินแดนแห่งเสรีภาพ มหาอ ำนาจ ที่ยิ่งใหญ่ในเกือบทุกด้านของโลก ดินแดนอันกว้างใหญ่ ความหลากหลายและความแ ตกต่าง ชวนให้ไปเยือนสักครั้งในชีวิต 
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกา
htt p://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=8

โปรแ กรมทัวร์ต่างประเทศยุโรป
ยุโรปเป็นทวีปที่เก่าแก่และมีป ระวัติศาสตร์อัน ยาวนานสถานที่ๆ เก่าแก่และน่าสนใจมากมาย ซึ่งล้วนแต่มีกลิ่นอายข องอารยธรรมในยุ คโรมันและกรีกเป็นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม่ ปัจจุบันยุโร ปเป็นศูนย์กลา งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก
ดูโปรแกรมทั วร์ยุโรป
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=9< br />
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศจีน
จีนแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์ แล ะความหลากหลายทางวัฒนะธรรม ชนชาติ และตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน ขนาด พื้ นที่ประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาล ความแตกต่างทางทัศนียภาพที่น่าสนใจ ทั้งขุนเขา สาย น้ำ โตรกธาร เสน่ห์ของธรรมชาติและผู้คนยังเป็นสิ่งที่ตรึงใจนักเดินทางได้เ สมอ ดูโปรแกรมทัวร์จีน
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist .asp?ptype=14

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศฮ่องกงมาเก๊า
ฮ่องก ง ศูนย์กลางธุรกิ จการค้าแห่งภูมภาคเอเชียตะวันออก สีสันแห่งเอเชีย
มาเก ๊า ร่องรอยอารยธรร มแห่งโปรตุเกสเจ้าอาณานิคมผสมผสานกับจีนได้อย่างลงตัวลงอย่าง ลงตัว
ดูโปร แกรมทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า
ตรึงใจนักเดินทางได้เสมอ ดูโ ปรแกรมทัวร์จีน
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?pt ype=18
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=28
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเวียดนาม
"อ่าวฮาลองมรดกทางธร รมชาติ "ฮอยอันและนครเว้"มรดกโลกวัฒนธรรมอันเก่าแก่ &quo t;เฝอแล ะแหนมเนือง"สุดยอดอาหารการกินอันเลื่องลือชื่อรสชาติถูกปากเวียดนาม ยังคงเ ป็นดินแดนที่น่าค้นหา และประทับไว้ในความทรงจำทุกครั้งที่ไปเยือน 
ดูโปร แกรมทัวร์เวียดนาม
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp ?ptype=21

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศเกาหลี
โคมไฟแห่งตะวันอ อกความรุ่ งเรืองทางวัฒนธรรมกับความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่ากลมกลืน อาหารที่ถู กปาก หมูย่ างเกาหลี และผักดองกิมจิ นับว่าเป็นแรงดึงดูดให้ไปเยือนแดนโสมแห่งนี ้ เพื่อค้นห าเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวเกาหลี
ดูโปรแกรมทัวร์เกาหลี http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=12
โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ประเทศท ี่มีความเจริญทั้งด้านวัตถุและคว ามอ่อนโยนของคนญี่ปุ่น นับได้ว่าเป็นประเทศที่ มีความสะอาด และติดอันดับเรื่องคว ามปลอดภัยที่สุดในโลก สัมผัส เทคโนโลยี ธรรมช าติ และวัฒนธรรม ที่ผสมผสานอย่างลง ตัว 
ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุน
ht tp://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=13

โป รแกรมทัวร์ต่างประเทศสิงค์โปร-มาเลเซีย
ประเทศเล ็กๆที่เป็นตัวจักรสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของโลก และเป็นเมืองท่าสำคั ญของภูมิภาคนี้ ด้วยเท คโนโลยีที่ทันสมัยและเจริญก้าวหน้าเทียบเคียงมหานครสำคัญของโลก ข้าวของเครื่องใ ช้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่ส่งตรงมาจากทุกแห่งทั่วโลก แฟชั่นท ันสมัยที่ขาช้อปไม่คว รพลาด 
ดูโปรแกรมทัวร์สิงค์โปร-มาเลเซีย
http://www.thaitravelce nter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=22

http://www.thaitravelce nter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=23

โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ บาหลี
บาหลี เกาะสวรรค์ที่ยังรักษารากเหง้าแห่งวัตนธรรมไว้อย่ างแข็งแก ร่ง และสืบทอดประเพณีต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน สายน้ำใสในหมู่แมกไม้และอา กาศบริส ุทธิ์หาดทรายยาวสุดสายตากับแดดจ้าจนหมดวัน ผู้คนและอัธยาศัยไมตรีทีแสดงอ อกทางส ายตา 

ดูโปรแกรมทัวร์บาหลี
http://www.thaitravelcenter. com/th/tour/spklistco.asp?country=Bali&pt=15

โปรแกรมทัวร์ ต่างประเทศเนปาล-อินเดีย
อินเดีย ดินแดนเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปี ถิ่นกำเ นิดศาสดาและศาสนาสำคัญของโลก เรื่องราวกา รดำเนินชีวิตในระบบวรรณะ หรือ เนปาล ป ระเทศเล็กๆเหนืออินเดีย ใต้ทิเบต หากแต่ เป็นเจ้าของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนาม เอเวอร์เรสต์ ทะเลสาบพีวาผืนกว้าง สวยสงบ ที่รอคอยนักเดินทางผู้หลงใหลความบริสุ ทธิ์ของธรรมชาติแวะเวียนมาทักทาย
ด ูโปรแกรมทัวร์เนปาล-อินเดีย
h ttp://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=25

โ ปรแกรมทัวร์ต่างประเทศพม่า
พม่าได้ชื่อว่าเ ป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นคำสั่ งสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งข องโลก มีการสร้างเจดีย์ พระ ธาตุ ศาสนสถานทั่วทั้งประเทศ ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพุ ทธควรได้เดินทางไปเยือน
ดูโปรแกรมทัวร์พม่า
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spkli stco.asp?country=Myanmar&pt=15

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศกัมพ ูชา
ดิ นแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่ของนครวัดและนค รธมซึ่งงดงามรา วกับเทพนิยาย เต็มไปด้วยโบราณสถานที่รอคุณไปสำรวจการเดินทางไปสั มผัสประเทศที่เป ็นดินแดนแห่งโลกเก่ากับครั้งหนึ่งในชีวิตที่แสนจะคุ้มค่า 
ดูโปรแกรมทัวร์กัมพูชา
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spkl istco.asp?country=Cambodia&pt=15

โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศล าว
ลาวเมืองพี่เมืองน้องของไทย ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช ้าง วิถีชีวิตแห ่งลุ่มน้าโขง ความงดงามของวัดวาอาราม หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที ่ผสมผสานศิลปทา งตะวันตก จารีตประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น 
ดูโปรแกรมทัวร์ล าว

http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype= 24

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศโอเชียเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
คำ "โอเชียเนีย" ได้มาจากชื่อของ "เปลือกโลกมหาสมุทร-Oceani c plateของหมู่เก าะต่าง ๆในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้ง ออสเตรเลีย ดินแดนแห่งเมือ งจิงโจ้ และนิวซีแ ลนด์ แดนแห่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ทัศนียภาพและบรรยากาศท ี่สดชื่นสวยงามชวนฝัน
 
ดูโปรแกรมทัวร์โอเชียเนีย ออสเตรเลีย นิว ซีแลนด์
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=11< br /> http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=10
< br /> โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศแอฟริกา
ทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดั บ 2 ของโลก ดินแดน ซาฟารี ภาพสัตว์ป่าที่ดำรง ชีวิตอยู่ตามสัญชาตญานธรรมชาติเหล ่านี้ ได้ กลายเป็นไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยวใ ห้มาเยี่ยมเยือนแอฟริกาอยู่ไม่ขา ดสาย 

ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกา
http://www.thaitravelcente r.com/th/tour/spklist.asp?ptype=1
ดูโปรแกรมทัวร์รัสเซีย
http:/ /www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=20
ดูโปรแกรมทัวร์ มัลดีฟส์
http://www.thaitravelcenter.com/package-tour/th/country.asp? list=Maldives
ดูโปรแกรมทัวร์อียิปต์
http://www.thaitravelcente r.com/th/tour/spklist.asp?ptype=3
ดูโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
http:/ /www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=27

Total 3 comment(s) | เข้าหน้า Development Log ...

  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 0 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ Thaitravelcenter..
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ คน
0 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ความครบถ้วนของข้อมูล 69.20 %
อัพเดทเร็ว 12.83 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 8.78 %
ออกแบบดูดี 7.87 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 0.39 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 0.36 %
อื่นๆ0.59 %
ข้อมูลไม่อัพเดท 58.47 %
ออกแบบไม่สวย หรือไม่ชอบสีสัน 24.30 %
ไม่ชอบเนื้อหาเว็บ 11.78 %
ลูกเล่นเยอะเกินไป 2.21 %
เว็บเข้ายาก โหลดช้า 1.18 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 1.03 %
อื่นๆ1.05 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

ทัวร์ต่างประเทศ
http://sanookholiday.com/
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.fanthai.com [fanthai]
เมื่อวันที่ 01/10/2015 เวลา 10:04

เข้ามาทักทายครับผม อิอิ
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.108health.com [108health]
เมื่อวันที่ 27/03/2013 เวลา 09:13

บทความที่ดีมาก! ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [nguyenkim]
เมื่อวันที่ 12/03/2013 เวลา 11:09


ข้อมูล ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล
- ที่พักสวนผึ้ง
- ที่พักเมืองเชียงใหม่
- ที่พักปาย
- ที่พักเชียงราย
- ที ่พักเชียงคาน
- ที่พักน่าน
- ที่พักเขาสก
- ที่พักเมืองกา ญจนบุรี
- ที่พักสังขละบุรี
- ที่พักเขาค้อ
- ที่พักวังน้ ำเขียว
- ที่พักเขาใหญ่
- ที่พักพัทยา
- ที่พักเกาะล้าน - ที่พักเกาะเสม็ด
- ที่พักหัวหิน
- ที่พักปราณบุรี
- ที่พักกระบี่
- ที่พักอ่าวนาง
- ที่พักเกาะพีพี
- ที่พ ักเกาะลันตา
- ที่พักเกาะภูเก็ต
- ที่พักเกาะสมุย
- ที่พั กเกาะพงัน
- ที่พักเกาะเต่า
- ที่พักเกาะกูด
- ที่พักอัมพ วา

http://www.chillpainai.com
แสดงความคิดเห็นโดย บุคคลทั่วไป จาก [chillpainai]
เมื่อวันที่ 02/02/2013 เวลา 02:21

ขอบคุณที่แนะนำเว็บทัวร์ดีๆ
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [mcbatigoal]
เมื่อวันที่ 06/03/2012 เวลา 00:29

สวัสดีครับ ผมกำลังทดสอบการหา backlink พบว่าเว็บบอร์ดนี้ควรจะปรับปรุงเรื่องกา รใช้ Html ในการตั้งกระทู้

ผมสามารถโพสลิงค์ได้โดยไม่ต้องลงทะเ บียนเลย เช่น

siamtips.blogspot.com ที่ได้โพสไปแล้ว
อย ่างนี้ถือว่าต้องปรับ ปรุงครับ ขออภัยถ้าการแจ้งเตือนนี้ทำให้คุณไม่ชอบ ใจ
แสดงความคิดเห็นโดย สมาชิกลงทะเบียน [siiam]
เมื่อวันที่ 13/09/2010 เวลา 14:45

ทัวร์เกาหลี
http://www.thaitravelcenter.com/th/tour/spklist.asp?ptype=1 2
แสดงความคิดเห็นโดย เจ้าของเว็บไซต์ http://www.thaitravelcenter.com [tibsonline]
เมื่อวันที่ 03/10/2009 เวลา 14:57

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.