<< See Truehits Webscore | Go to http://www.haijai.com >>
user :   password :   or REGISTER

:: ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ website http://www.haijai.com ::

MY Development LOG

บำบัดทดแทนไต บรรเทาโรคไตวายเรื้อรัง เขียนเมื่อวันที่ 31/08/2014 เวลา 16.14 น.Q : ตอนนี้ป่วยเป็นโรคไต ครับ คุณหมอให้ระวังเรื่องน้ำท่วมปอด และภาวะแทรกซ้อนในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเ ลือด เพื่อป้องกันการเสียชีวิต คุณหมอแนะนำให้รับการบำบัดทดแทนไต เพื่อรักษาอาก ารแทรกซ้อนต่างๆ แต่ผมยังไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรดีครับ


A : การบำบัดทดแทนไต เป็นกระบวนการรักษาเพื่อทดแทนไตที่ไม่สามารถทำงาน ได้เองอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้มีการขจัดของเสียที่คั่งอยู่ในร่างกาย น้ำส่วนเ กินจากร่างกาย รักษาสมดุลน้ำและเกลือแร่ต่างๆ และภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงขอ งไตวายเรื้อรัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่รอดได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอส มควร โดยปัจจุบันมี 3 วิธี ได้แก่


• การฟอกเลือดด้วยเ ครื่องไตเทียม (Hemodialysis) หรือ การฟอกเลือด

เป็นการนำเลือด จากหลอเลือดออกจากร่างกาย ผ่านเข้ามาในตัวกรองของเสียที่เครื่องไตเทียม เพื่อดึ งน้ำและของเสียออกจากร่างกาย เลือดที่ถูกกรองแล้วจะไหลกลับเข้าร่างกาย ทางหลอดเ ลือดอีกหลอดหนึ่ง โดยทั่วไปทำครั้งละ 4-5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง


• การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)

วิธีนี้อาศัยเยื่อบุช่องท้องช่วยกรองของเสียออกจากร่างกาย โดยการใส่น้ำยาเข้า ในช่องท้องทางสายพลาสติก ที่แพทย์ได้ทำผ่าตัดฝังไว้ในช่องท้อง ทิ้งน้ำยาไว้ในช่ องท้องประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วปล่อยน้ำยาในช่องท้องทิ้งไป ของเสียในเลือดที่ซึม ออกมาอยู่ในน้ำยาจะถูกกำจัดจากร่างกาย ผู้ป่วยและญาติสามารถเปลี่ยนยาได้เองที่บ ้าน โดยทั่วไปเปลี่ยนน้ำยาวันละ 4 ครั้ง ต้องทำต่อเนื่องทุกวัน ผู้ป่วยและญาติส ามารถปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนถุงน้ำยาให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยได้ โด ยขณะที่มีน้ำยาในช่องท้องผู้ป่วยสามารถทำงานและมีกิจกรรมได้ตามปกติ


• การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

คือ การนำไตดีของผู้อื่นที่เข้าได้กับผู้ป่วยมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย มิใช่การ เปลี่ยนเอาไตของผู้ป่วยออกแล้ว เอาไตของผู้อื่นใส่เข้าไปแทนที่ไตเดิม การผ่าตัด จะทำโดยการผ่าตัดไตใหม่ไว้ในอุ้งเชิงกรานข้างใดข้างหนึ่งของผู้ป่วย แล้วต่อหลอด เลือดของไตใหม่เข้ากับหลอดเลือดของผู้ป่วย พร้อมต่อเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู ้ป่วย


การปลูกถ่ายไตนี้ใช้ไตเพียงข้างเดียวก็พอ ถ้าร่ างกายของผู้ป่วยรับไตใหม่ได้ดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอื่นๆ ไตที่ไ ด้รับใหม่จะทำงานได้ดี แต่ผู้ป่วยต้องได้รับยากดภูมิต้านทานตลอดชีวติ และจะต้อง อยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอดไป โดยปัจจุบันการปลูกถ่ายไต ถือเป็นการรักษาภาวะไตวา ยขั้นสุดท้ายที่ดีที่สุด แต่การรักษาวิธีนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในระยะแรก แต่ผลที ่ได้รับก็ดีกว่าการรักษาอื่น แพทย์จะต้องทำการตรวจพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล ะรอบคอบ รวมทั้งต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยด้วย

ข้อมูลเรายังมีอีกเพียบที่นี้เลย http://www.haijai.com/ http://hea lth.haijai.com/ http://women.haijai.com/ http://pregnancy.haijai.com/ http:/ /baby.haijai.com/ http://child.haijai.com/ http://family.haijai.com/
Total 5 comment(s) | เข้าหน้า Development Log ...

  ให้คะแนนกับเว็บไซต์นี้ จำนวนคนโหวตในช่วง 30วัน มีทั้งสิ้น 0 คน  
คุณรุ้สึกอย่างไรกับเว็บ Haijai.com
ชอบ
ยังต้องปรับปรุง
ชอบ คน
0 %
ไม่ชอบ 0 คน
0 %
   เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ชอบ    เหตุผลที่คนให้คะแนนว่า ไม่ชอบ
ความครบถ้วนของข้อมูล 99.10 %
ออกแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ ว 0.62 %
อัพเดทเร็ว 0.12 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 0.08 %
ออกแบบดูดี 0.08 %
ความครบถ้วนของข้อมูล 100.00 %

บอร์ดแสดงความคิดเห็น | Page 1 |

| Page 1 |

กรุณา Login ก่อน comment website

Copyright © 2001-2005 Truehits.net. All rights reserved.